MySQL Unknown collation: utf8mb4_unicode_520_ci

When i restore a MySQL database backup taken on MairaDB 10 on MySQL 5.5, i get error

To fix this, i changed all instance of utf8mb4_unicode_520_ci in the SQL backup file with utf8mb4_unicode_ci with sed.

mysql